فهرست اخبار فهرست اخبار

جلسه بازاریابی

جلسه بازاریابی با حضور اعضای کمیته و روسای شعب مرکزی قزوین ، مرکزی محمدیه ، مطهری محمدیه ، بویین زهرا ، بلوارامام خمینی و الوند روز چهارشنبه مورخ 6/2/90 د رمحل مدیریت برگزار شد
در این جلسه اسداله نداف فهمیده –مدیر استان – با اشاره به کسب مقام چهارم جذب منابع در بین مدیرتهای کشور در سال 89 ، سال جاری را سال پویا و پرتلاش عنوان کرد وتاکید کرد در جهاداقتصادی با افزایش فعالیتهای برنامه ریزی شده د رحوزه بازاریابی اهداف مدیریت را تحقق بخشیم .
وی گفت تغییر در هرسازمانی اجتناب ناپذیر است بنابراین تغییر در روشها ، نگرش ها و بینش ها موجب حیات و نوآوری در سازمان خواهد شد.
مدیر استان حیات سازمان را در گرو منابع انسانی خلاق و نوآور دانست و عنوان کرد د رهر سیستمی کارکنان ا زعوامل تاثیرگذار بر اهداف و فعالیتهای سازمان محسوب می شوند و می توانیم با افزایش روحیه و ایجاد انگیزه د رآنها موجبات تحقق اهداف بانک را فراهم سازیم.
وی بازاریابی ، مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع را یکی از عوامل اساسی در جذب منابع دانست و تصریح کرد یکی از راهکارهای مهم دروفادار سازی مشتریان برآورده ساختن خواسته ها و نیاهای مشتریان همراه با احترام و تکریم آنهاست.
نداف از تشکیل کمیته اصلی بازاریابی و گروه تخصصی مذاکره کننده در مدیریت همچنین از تشکیل کمیته های فرعی در شعب منتخب خبر داد و گفت با برنامه ریزی صورت گرفته گامهای مهم و موثری در زمینه بازاریابی برخواهیم داشت.
وی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای صنعتی را یکی دیگر از اهداف مدیریت در سال جاری عنوان کرد و گفت با تشکیل گروه تخصصی مذاکره کننده امیدواریم موفقیتهای بزرگی را در زمینه بازاریابی شرکتهای صنعتی معتبر در استان و جذب منابع آنها به دست آوریم.
وی با تاکید بر حفظ مشتریان طرح مهر تصریح کرد ماندگاری منابع در حساب جاری و تبدیل مشتریان این طرح به مشتریان وفادار بانک از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نداف وصول اقساط معوق را بسیار مهم دانست و با بیان اینکه وصول اقساط معوق نیز نوعی بازاریابی است خاطر نشان کرد با مکاتبات و پیگیری های مستمر بایستی نسبت به بازگشت منابع بانک در کمترین زمان اقدام نماییم.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4