فهرست اخبار فهرست اخبار

بازاریابی

مرتضی قربانی :تقسیم بازار نوشداروی بازاریابی مدرن است.
جلسه بازاریابی با حضور اعضای کمیته وبرخی از روسای شعب تابعه در محل مدیریت به منظور بررسی راهکارهای جذب منابع و عملکرد شعب حاضر در جلسه برگزار شد.
مرتضی قربانی – معاون نظارتی واجرایی- در ابتدای جلسه با بررسی آمار عملکرد شعب رهنمودها وراهکارهای لازم را جهت جذب منابع تشریح نمود.
وی باتاکید بر اصول تقسیم بازار وحفظ مشتریان اظهار داشت بسیاری از صاحبنظران عرصه بازار تقسیم بازار را نوشداروی بازاریابی مدرن دانسته اند وعلت آنرا کمبود منابع ذکر می کنند. بنابراین بایستی با رعایت این مهم وعملیاتی کردن آن نسبت به جذب منابع وافزایش سهم بازار دراستان تلاش نماییم.
وی افزود ایجاد انگیزه برای برخورد ورفتار خوب کارکنان با مشتری وایجاد معیارهای تنبیه وتشویق برای بهبود خدمات رسانی به مشتریان از جمله راهکارهای افزایش توجه کارکنان به امر مهم مشتری مداری وحفظ آنها است.
در ادامه جلسه مهدی رجبی معاون مالی وفناوری با تاکید بر جذب منابع و با تشریح نقاط قوت وضعف اظهار داشت با راه اندازی سامانه جدید اینترنت بانکینک فرصتی مناسب فراهم گردیده که منابع موسسات ،شرکتها و بالاخص موسسات اموزش عالی ودانشگاهها را جذب نماییم.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4