فهرست اخبار فهرست اخبار

کارگروه وصول مطالبات

همه گروههای 5 گانه وروسای شعب باید در تعامل هدفمند با یکدیگر در جهت برنامه ریزیهای صورت گرفته در حوزه وصول مطالبات اهتمام ورزند.

کارگروه وصول مطالبات معوق با هدف رسیدگی به موضوع معوقه های شعب تشکیل گردید موضوعاتی چون حجم و میزان معوقه ها ـ سازوکار کنترل و نظارت مستمر ـ نقش آفرینی کارگروه وصول مطالبات ـ اخذ وثایق مناسب و تامین های قابل وصول ـ روند رسیدگی پرونده ها اجراییه ، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کارگروه وصول مطالبات معوق با هدف رسیدگی به موضوع معوقه های شعب تشکیل گردید موضوعاتی چون حجم و میزان معوقه ها ـ سازوکار کنترل و نظارت مستمر ـ نقش آفرینی کارگروه وصول مطالبات ـ اخذ وثایق مناسب و تامین های قابل وصول ـ روند رسیدگی پرونده ها اجراییه ، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست سید اصغرحسینی – مدیراستان - اظهار داشت همه گروههای 5 گانه وروسای شعب باید در تعامل هدفمند با یکدیگر در جهت برنامه ریزیهای صورت گرفته در حوزه وصول مطالبات اهتمام ورزیده و مسیولین کارگروه وصول مطالبات نیز موظفند با جدیت و به صورت مستمر وظیفه بررسی وکنترل خود را انجام و نتایج را به مدیریت گزارش نمایند.
حسینی با اشاره به اهمیت پیگیری در امر وصول مطالبات تاکید کرد تشکیل کارگروه وصول مطالبات باعث رفع مسایل و مشکلات پیش رو در حوزه وصول مطالبات گردیده است که از نتایج آن در ماههای اخیر، همواره مدیریت قزوین جزی مدیریتهای برتر در حوزه وصول مطالبات بوده است .
وی با تقدیر وتشکر از زحمات کارکنان در حوزه وصول مطالبات افزود حفظ جایگاه دشوار خواهد بود واین امر مستلزم تلاش وپیگیری مستمر است وامیدواریم در ماههای آتی شاهد کاهش بیشتردرمطالبات معوق باشیم .
حسینی ضمن تاکید بر نقش مهم عملکرد صحیح گروه های 5 گانه وصول مطالبات در کنترل ونظارت بر وصول مطالبات معوق شعب گفت: تعامل سازنده گروههای 5 گانه با شعب، اجرای دقیق مصوبات کارگروه ، توسط گروههای 5 گانه وشعب ، اعتبارسنجی مشتریان وپیگیری و نظارت بر پرونده های معوق ضروری است .
وی گفت عمده مشکلات این مدیریت در بخش مطالبات فروش اقساطی و مسکن روستایی است وباید شعب با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته در ابتدای سال با دقت در مسیر برنامه ریزی انجام شده حرکت وبا نظارت کارگروه ها بر عملکرد شعب مشکلات در این دو بخش نیز به حداقل خود کا هش یابد.
وی افزود تمدید پرونده های مسکن روستایی ممکن است بصورت مقطعی از افزایش مطالبات جلوگیری نماید ولی باز مشکل همچنان پابرجا است وباید تا جایی که امکان دارد از تمدید پروند هها خودداری نمود و با ارسال اخطار واظهار نامه به بدهکاران در جهت تعین تکلیف این پروندهها اقدام لازم صورت پذیرد.
در پایان مسیولین کارگروه وصول مطالبات پس از ارایه وضعیت (مطالبات غیرجاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) شعب تحت بررسی خود به مدیراستان تصمیمات لازم برای کاهش حداکثری مطالبات شعب اتخاذ گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24