فهرست اخبار فهرست اخبار

صندوق پس انداز مسکن یکم

صندوق پس انداز مسکن یکم باید الویت نخست شعب باشد.

گردهمایی روسای شعب با حضور مسیولین مدیریت وروسای شعب ودوایر مدیریت به منظور تشریح سپرده صندوق پس انداز مسکن یکم وتاکید بر تلاش همه همکاران جهت تحقق اهداف این طرح در محل سالن جلسات مدیریت برگزار شد.
در این گردهمایی سید اصغر حسینی – مدیر استان – طی سخنانی با تاکید بر اهمیت سپرده صندوق مسکن یکم برای بانک اظهار داشت به جهت حساسیت امر باید صندوق پس انداز مسکن یکم الویت نخست شعب باشد و همه کارکنان تمام تلاش خودر ا برای موفقیت این طرح انجام دهند.
وی افزود موفقیت این طرح از جهات مختلف برای بانک بسیار حایز اهمیت است ومی تواند نقش اساسی در توسعه وتعالی بانک ایفا نماید.
حسینی با تاکید بر مشارکت همه کارکنان در بازاریابی وورود منابع جدید در طرح صندوق مسکن یکم اظهار داشت در این طرح ضمن ورود منابع جدید به بانک ، رونق بخش مسکن را نیز شاهد خواهیم بود.
مدیر استان اظهارداشت در طرح مسکن مهر بانک با چالشهایی مواجه بود که این طرح به جهت ویژگی های خاص خود از نظر تامین مالی بانک را با چالش مواجه نخواهد کرد و همانند حساب صندوق پس انداز ، منجر به پویایی بیشتر بانک خواهد شد.
وی افزود در این طرح بانک در پرداخت تسهیلات ریسک کمتری خواهد داشت وموفقیت این طرح منجر به افزایش توان رقابتی بانک وسرمایه گذاری بیشتر در بخش مسکن خواهد شد و همین امر توسعه اقتصادی کشور را فراهم خواهد ساخت.
وی با تاکید بر اطلاع کامل همه کارکنان از ضوابط وشرایط حاکم بر این حساب تصریح کرد همه باید با اطلاع کامل به بخشنامه های مربوطه ، نسبت به تشریح ومشاوره صحیح این حساب به مشتریان اقدام نمایند .
مدیر استان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد مجامع شش ماهه وهمچنین ارزیابی عملکرد کارکنان را موفقیت شعب وتلاش کارکنان در تحقق اهداف صندوق مسکن یکم برشمردو خاطر نشان کرد بیشترین امتیاز در سال جاری متعلق به تحقق اهداف دراین حوزه خواهد بود بنابراین باید همه کارکنان به این موضوع مهم اهتمام لازم را داشته باشند.
وی افزود پاداشهایی هم به منظور تحقق اهداف این طرح در نظر گرفته شده است که به صورت هفتگی وبراساس اهداف ابلاغی از سوی اداره کل طرح وبرنامه، عملکرد شعب رصد و در صورت دستیابی به اهداف مورد نظر به کارکنان پرداخت خواهد شد.
حسینی طرح برکت را فرصتی مناسب برای تحقق اهداف جذب منابع و وصول مطالبات برشمرد وخاطر نشان کرد همه کارکنان باید با حساسیت وجدیت بیشتر از گذشته درجهت استفاده بهینه از این طرح تلاش نمایند .
در ادامه سید جلال الدین حسینی – مسیول دفتر حراست – نیز طی سخنانی با تاکید بر رعایت موارد حفاظتی از همه روسا وکارکنان شعب خواست موارد حفاظتی را جدی بگیرند وازنامه های صادره در این خصوص اطلاع وآگاهی کامل داشته باشند تا از خطرات احتمالی شعب مصون شوند.
در ادامه قدیر کلهر رییس دایره اعتباری مدیریت ضوابط وشرایط طرح صندوق پس انداز مسکن یکم را برای حاضرین تشریح نمود .
آخرین بروزرسانی 1394/4/24