فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب خراسان رضوی عنوان کرد

اهمیت نقش تکریم مشتریان در تحقق اهداف بانک

برگزاری نشستی به منظور بررسی راهکارهای تکریم ارباب رجوع با هدف ارایه خدمات بهینه به مشتریان در مدیریت خراسان رضوی

 اگر شرایط مساعدی را برای مشتریان فراهم کنیم ولی نتوانیم بهخوبی از مشتریان پرستاری کنیم مطمیناً در تحقق اهداف بانک در راستای تکریم ارباب رجوع موفق نخواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ،  حسن خطیب زاده مدیر شعب استان با بیان این مطلب در نشستی به منظور بررسی راهکارهای تکریم ارباب رجوع با هدف ارایه خدمات بهینه به مشتریان که با حضور معاونان مدیریت، رییس حوزه حراست استان، رؤسای دوایر کنترل و نظارت، اداری رفاهی و آموزشی، حقوقی و وصول مطالبات، ‌کارشناسان بازاریابی و روابط عمومی برگزار شد گفت : سازمانی موفق است که بتواند به خوبی از حقوق شهروندی مشتریان صیانت کند. وی افزود: رؤسای شعب باید الگویی مناسب برای کارکنان در شعبه باشند اگر رییس شعبه دارای روابط عمومی قوی و رفتار مناسب با مشتریان باشد این  رفتارهای مطلوب  به سایر کارکنان  شعبه و همچنین به مشتریان انتقال می یابد.

مدیر شعب استان اظهار داشت: باید مهارت های ارتباطی را به کارکنان آموزش دهیم تا بتوانند رفتار مناسبی را با ارباب رجوع داشته باشند چراکه احترام به مشتریان احترام به بانک است.

 

آخرین بروزرسانی 1397/2/31