تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب خراسان رضوی تاکید کرد

ضرورت گروه بندی کارکنان و تقسیم کار در بخش وصول مطالبات

مدیر شعب خراسان رضوی در پنجمین جلسه کمیسیون وصول مطالبات مدیریت بر گروه بندی کارکنان و تقسیم کار در بخش وصول مطالبات تأکیدکرد
مدیر شعب خراسان رضوی در پنجمین جلسه کمیسیون وصول مطالبات مدیریت بر گروه بندی کارکنان و تقسیم کار در بخش وصول مطالبات تأکیدکرد .به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، ابوالفضل مهران مدیر شعب استان با اشاره به موفقیت های مدیریت در سال 93 در بخش وصول مطالبات و تشکر از تلاش کلیه کارکنان و مهم دانستن این بخش ، بر لزوم برنامه ریزی منظم و دقیق در این خصوص در سال جاری و همچنین بر گروه بندی کارکنان و تقسیم کار در بخش وصول مطالبات تأکید نمود.
آخرین بروزرسانی 1394/4/23