تازه های اخبار تازه های اخبار

با امضاء مدير عامل مركز توانمند سازي نمايندگان امور ايثارگران استان ايلام

همكار مديريت استان ايلام نماينده امور ايثارگران استان شد

جعفر شهبازي - رئيس خدمات بانكي شعبه سيدالشهداء ايلام به عنوان نماينده مركز توانمنديهاي نمايندگان و مديران ايثارگر استان ايلام انتخاب شد

جعفر شهبازي - رئيس خدمات بانكي شعبه سيدالشهداء ايلام  به عنوان نماينده مركز توانمنديهاي نمايندگان و مديران ايثارگر استان ايلام انتخاب شد

طي حكمي كه به امضاء رضا رحيمي نسب مدير عامل مركز توانمندسازي نمايندگان و مديران ايثارگر استان ايلام رسيده آقاي جعفر شهبازي -همكار شعبه سيدالشهداء به عنوان نماينده اين استان  در امور ايثارگران كشور انتخاب شد.

آخرین بروزرسانی 1399/4/9