تازه های اخبار تازه های اخبار

ریس شعبه آزادگان بندرعباس:

بایستی فرهنگ واندیشه بازاریابی را در تک تک کارکنان نهادینه کرد

شعبه درجه3آزادگان بندرعباس با 7 نفر پرسنل یکی از 19شعب استان هرمزگان است که فعالیت و عملکرد خوب این شعبه طی سال جاری در بخش های مختلف ما را برآن داشت با آقای حسین عباسی رییس این شعبه به گفتگو بپردازیم و از دلایل موفقیتشان جویا شویم.
1- موفقیت و برتری یک شعبه را در چه می دانید ؟ موفقیت وبرتری شعبه رادر مدیریت زمان وتوانمند سازی منابع انسانی می توان تعریف کرد،موفقیت حاصل یکفعالیت علمی وعملی جمعی وگروهی است .
2- چه راهکارهایی برای موفقیت شعبه خوداستفاده کرده اید ؟با تشکیل جلسات مستمر بصورت فردی وجمعی با همکاران شعبه وکسب آگاهی از نقاط ضعف وقوت موجود ومدیریت مشارکتی وایجاد فضای امن وآرام در شعبه با تعریف یک هدف مشترک،پایبندی بر اصول مشتری مداری وتکریمارباب رجوع از جمله راهکارهای رسیدن به این موفقیت است
3-
4- ازشیوه های بازاریابی انجام شده در شعبه خود برای جذب و نگهداری مشتری و در جذب منابع رابفرمایید؟ابتدا بایستی فرهنگ واندیشه بازاریابی را در تک تک کارکنان نهادینه کرد ،لذا وقتیاین اندیشه به صورت یک باور در آید معجزه آن تجلی خواهد یافت . همکاران شعبه بیشتربا تکیه بر بازاریابی داخلی به عنوان کم هزینه ترین روش موجبات حفظوجذب منابعرافراهم آورده وتشکیل یک زنجیره را در مرتبط و پایدار نمودن درصد بالایی از مشتریانشعبه رامحقق ساخته است .
5- به نظر شما اطلاع رسانی سریع ،صحیح و مستمر چه تاثیری در روند جذب سپرده دارد؟اطلاع رسانی سریع قدرت ابتکار را از رقبا گرفته ، اطلاع رسانی صحیح اعتمادووفاداریمشتریان به بانک را بالابرده و اطلاع رسانی مستمر در نهایت دامنه نفوذ و سهم بانکرا از سایر رقبا در بازار افزایش خواهد داد .
6- بعنوان یکی از روسای شعب موفق نظر خود را به منظور اصلاح فرایند وصول اقساط معوق بیان فرمایید ؟نظر به اینکه از روشهای مرسوم ومتداول در بانک مسکن و اغلب بانکها پیگیری از طریق همکاران به صورت تلفنی ارسال پیامک ویا حضوری با ارسال اخطاریه صورت میگیرد ، باتحولات فرهنگی وتغییر نگرش در باورهای جامعه این یک روش پرهزینه و ناکار آمد بودهلذا استمرار این روش مقرون به صرفه و موفق نخواهد بود.واین فرایند بایستی درسیاستهای کلان شبکه بانکی بازنگری و اصلاح گردد.
7- از عملکرد این شعبه در خصوص مطالبات معوق توضیح دهید؟اعتبار سنجی صحیح قبل از اعطای هر گونه تسهیلات وارایه خدمات اعتباری از ارکان اصلی کنترل مطالبات معوق بوده و پس از اعطای تسهیلات فرایند وصول بایستی مستمر وبانظارت بر تمامی سرفصلها از قسط اول در دستور کار قرار گیرد و این مهم توسط همکارانشعبه وبا پشتیبانی دایره حقوقی ووصول مطالبات مدیریت محترم منطقه به صورت منظمانجام می پذیرد .
8- موانع وصول مطا لبات وعلل معوق شدن تسهیلات بانکی از نظر شما چیست ؟ایجاد و افزایش سرفصل مطالبات معوق تابعی از عوامل داخلی وعوامل خارجی است ، باتوجه به رویکرد بانک در خصوص بهداشت اعتباری ونظارت بر مصرف صحیح منابع موانعی که در سیستم داخلی جهت وصول مطالبات ایجادشده باشد حداقل بوده وبیشتر موانع برونسازمانی وناشی از تکلیفی بودن تسهیلات می باشد .
9- رشد بانکداری الکترونیک را چقدر در رشد و توسعه فعالیتهای سازمان موثر می دانید ؟رشد علمی جامعه از یک سو وبالارفتن حجم عملیات وایجاد انتظارات ونیاز های جدید ازسویی و همچنین ماشینی شدن زندگی افراد جامعه دیگرروشهای سنتی بانکداری پاسخگوینیازهای امروز نخواهد بود از این رو است که رقبای دیگر نیز به فراخور نیاز روزجامعه خدمات جدیدی را در بازار بانکداری ارایه می کنند در این میان چنان چه مانتوانیم خدمات جدید وباکیفیت در حداقل زمان ممکن به مشتران ارایه دهیم مسلماً سهمکمتر یا هیچ سهمی در بازار نخواهیم داشت .
10- نقش آموزش در ارتقایسطح کارکنان شعبه چگونه می بینید ؟ آموزش بر پایه تیوری وعملی به طور مستمر در ارتقای سطح دانش واعتماد به نفس وافزایش بهره وری کارکنان نقش بسزایی دارد .
11- تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان را تاچه حددر پیشبرد امور موثر قلمداد می کنید؟تشویق وایجاد انگیزه عادلانه بر اساس شایسته محوری باعث رضایت و ایجاد رقابت سازندهدر بین کارکنان وبه تبع آن کیفیت خدمات به مشتریان ودر نهایت رضایتمندی ارباب رجوعوتعالی سازمان را در پی خواهد داشت .
12- برنامه های شما جهت رسیدن به اهداف شعبه در سال 93 چیست؟با استعانت از خداوند متعال وبا حمایت ومدیریت مدبرانه مدیر جوان منطقه و پشتیبانی همه دوایر مدیریت منطقه وهمت وحرکت جمعی وگروهی همه همکاران در سالگذشته ما شاهد رشد 3/57 % بودیم که این روند رشد الحمد الله از ابتدای سال جاریتاکنون نیز 30% می باشد وبا احتمال ارتقای شعبه به درجه 2 در سال جاری این باور درهمه کارکنان شعبه نهادینه شده که ما می توانیم به آنچه می خواهیم دست پیدا کنیم ،لذا در سایه توکل بر خدا وبرنامه ریزی صحیح وجدیت واستفاده از تمام ظرفیت ها ومحصولات جدید بانک با تشکیل تیم های بازاریابی و گروههای پیگیری وصول وروند تقسیطوفروش اقساطی مسکن مهر و با هدف گذاری وبرگزاری جلسات منظم وارایه گزارش عملکردتوسط همکاران به طور مستمر ،ان شای الله همه اهداف تعیین شده در سال جاری محققخواهد شد .
13- اگر حرف ناگفته ای مانده بفرمایید؟در خواست ما از مدیریت عالی بانک این است که سرمایه گذاری بیشتری روی زیرساختهایبخشItوارتقا پوزهای فروشگاهی انجام پذیرد و در نهایت خدارا شاکریم که این افتخاررا به ما ارزانی داشته تااز این لحظات عمر در کنار همکاران خود در بانک مسکن درتامین باارزشترین کالای زندگی اقشار مردم جامعه سهیم باشیم .
آخرین بروزرسانی 1395/7/6