تازه های اخبار تازه های اخبار

مراسم روز پاسدار در مدیریت هرمزگان برگزارشد

مراسم «روز پاسدار» در روز یکشنبه روزتولد امام حسین( ع ) با حضور معاونین مدیریت و امام جماعت و مسیول ومعاونین حراست وکلیه پرسنل انتظامات درمحل این مدیریت برگزارگردید.
در آستانه سالروز ولادت امام حسین (ع) پس از قرایت قرآن، ابتدا محمدامین وفاداری مسیول حراست ضمن تبریک اعیادشعبانیه روز پاسدار رابه تمامی پرسنل انتظامات تبریک گفت واظهار امیدواری کرد که رهرو حقیقی راه ایمه باشیم وسبک زندگی مادی ومعنوی خودرابه سمت وسوی زندگی آنها تغییر دهیم .
وی اظهار داشت: باعنایت به اینکه در یک سازمان خوشنام مشغول به خدمت هستیم هدف از خدمت خودرا به موازات خدمت به خلق قراردهیم وآنرا به مثابه عبادت بدانیم .
وفاداری درخصوص تقدس شغل نگهبانی گفت: هنگامی که یکعده مشغول خدمت به مردم هستند عده ای هم به نگهبانی از مشاغل جامعه مشغول هستد وشغل نگهبانی شغل مقدسی است که احساس امنیت وآسودگی خاطررابه سایر کارکنان می دهد.
وی همچنین درمبحث فرهنگ و تقوا افزود: انتظامات باید مبلغ اسلام باشند و مراتب تقواو فرهنگ را در خود نهادینه سازند ودردستیابی و کسب آنها ؛ ادامه تحصیلات تاثیر بسزایی دارد.
د رادامه جلسه زینلی معاون اجرایی مدیریت ضمن تبریک این ایام گفت : پرسنل حراست باید برای همه همکاران الگو باشند وسایرین رانیز راهنمایی وارشادنمایند .
زینلی سهم بسزایی از اهداف نظلام مقد س اسلامی را حراست ونگهبانی از نظلام دانست واز انتظانات خواستار برعهده گرفتن این هدف اصلی شد.
همچنین درادامه مراسم محمدرضا سلطانی معاون مالی وفناوری، امام حسین (ع) را سرسلسله شهیدان عشق نامید وضمن تبریک روز پاسدارگفت: امام حسین (ع) تمامی بشریت رانجات داد والگویی برای همه انسانها شد.
وی درطی سخنان خود اززحمات پرسنل انتظامات درسال گذشته درجهت حفظ امنیت بانک تشکرکرد و گفت : این که در سال گذشته به یاری خداوند بامشکل ومساله ای مواجه نشدیم نشاندهنده این است که انتظامات وظایف خودرابه نحو احسن انجام داده اند.
سلطانی آمادگی جسمانی وروانی رابرای انتظامات لازم وضروری دانست و افزود: رفتار شما بازگو کننده رفتارومنش سازمان است و باتوجه که اولین برخورد مشتریان باانتظامات می باشد به زبیایی و آراستگی ظاهری درمرحله اول وهمچنین زیبایی معنوی واخلاق خوش ورفتاری وآمادگی ذهنی وهوشیاری ومراقبت ومواظبت درمراحل بعدی اشاره کرد.
در پایان جلسه نیز امام جماعت مدیریت عمل صالح را که درخور پرسنل حراست است را پاسداری دانست وگفت : شایستگی شما همین پاسداری شمااست .
سازمند گفت: ابتدایی ترین نقطه دراسلام پاسداری از اسلام ودستاوردهای اسلام است . اوهمچنین انتظامات را امانتدار مال مردم دانست. و همچنین انتظامات را حافظ آبروی بانک دانست وآبروی بانک را آبروی انتظامات عنوان داشت.
آخرین بروزرسانی 1394/5/1