تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد شعب ، در مدیریت استان هرمزگان

جلسات بررسی وارزیابی عملکرد شعب این مدیریت ازتاریخ 2/7/93 الی 1/9/93 ، درمحل این مدیریت باحضورمدیرشعب استان ومعاونین و مسیولین کلیه دوایروکارکنان شعب بمنظور بررسی وارزیابی عملکرد شعب برگزار گردید .
علی کمالی مدیرشعب استان هدف از این جلسات را بررسی وارزیابی عملکرد شعب طی شش ماهه اول سال وشنیدن مشکلات شعب از نزدیک بیان نمود و از شعب خواست تا حداکثر تلاش خودرادرجهت رسیدن به اهداف تعیین شده بکار گیرند.
الهام احمدی کارشناس بازاریابی در هرمرحله ، از چند شعبه جهت حضور درجلسه دعوت بعمل آورد و پس از بررسی وارزیابی عملکردشعب دربخشهای مختلف وارایه گزارش آمارهای مربوطه ، مصوبات جلسات و اهداف تعیین شده در بخشهای مختلف را تاپایان سال جاری به شعب اعلام نمود.
د راین جلسات ، شرح مصوبات مربوط به بخشهای مختلف واهداف طبق مذاکرات بعمل آمده طراحی گردید و با توجه به اهمیت موضوع در جهت اطلاع رسانی به کلیه پرسنل شعبه در جهت اتمام امور ومواردمذاکره شده دربخشهای مختلف ظرف مدت مقرر اعلام گردید.
مدیرشعب در طی این جلسات بیان نمود: گزارش عملکرد شعب درخصوص مواردخواسته شده در جلسات آتی آن شعبه مورد ارزیابی وبررسی قرارمی گیرد ونتایج حاصله ضمن بررسی در کمیته ارزیابی عملکرد سال 93 شعب جهت ارزیابی نهایی ورتبه بندی شعب در مقایسه بایکدیگر انجام خواهدشد.و از شعب موفق به نحو مقتضی تقدیر وتشکر بعمل خواهد آمد.
از جمله بندهای آیین نامه اجرایی در خصوص ارزیابی عملکرد شعب درهر بخش به تفکیک و ومبتنی بر برنامه های اعلام شده که جهت اجرا ابلاغ گردید بشرح ذیل می باشد:
بررسی مانده منابع شعب علی الخصوص منابع صفر درصدی ومقایسه آن با ابتدای سال وارایه مصوبات وراهکارهای مناسب جهت جذب منابع درهر شعبه ،بررسی تعدادپوزهای فعال هر شعبه و بررسی حسابهای متصل به پوزها وپوزهای بدون تراکنش وارایه راهکار، بررسی بانکداری الکترونیک شعب و عملکرد خودپرداز ورتبه آ ن در کشور وکنترل اشتراک مجازی وتعین هدف جهت هرشعبه تاپایان سال ، بررسی فعالیت بازاریابی شعبه و درخواست فایل اطلاعات مشتریان خاص درشعب ، بررسی بخش آموزش ونمرات وسطح سنجش شغلی پرسنل که مقررشد جلسات آموزشی در شعب برقرارو بطور مرتب درجهت ارتقا دانش پرسنل آزمون بعمل آورده شودو همچنین بررسی آمار فروش اقساطی مسکن مهر درشعب و تعیین هدف ، کنترل وبررسی نظم بصری وامورفرهنگی،؛ ایرادات بازرسی وحسابرسی ،وصول مطالبات و اطلاعات اعتباری شعب
آخرین بروزرسانی 1394/4/31