تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیریت هرمزگان دراوج سرافرازی

بازدید دوروزه دکتر بت شکن واعضای هیات مدیره ومدیران ارشد بانک از مدیریت شعب هرمزگان دکتر بت شکن مدیرعامل بانک ، مدیریت هرمزگان رانمونه وایده آل در شاخصهای بانکی معرفی کرد.

دکتر بت شکن مدیرعامل بانک وهیات همراه در سفر دوروزه به استان هرمزگان در نخستین روز، درگردهمایی روسای شعب حضور یافت و درروز بعد از 7شعبه ودوایراین مدیریت بازدید بعمل آورد واز نزدیک به دیدار وگفت وگو با همکاران ومشتریان پرداخت.

در نخستین روز بازدید همایشی باحضور دکتر بت شکن مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد باحضور روسای شعب ودوایر مدیریت وفرزندان شهید این مدیریت دربعداز ظهر روز سه شنبه 28بهمن ماه سالجاری درسالن آمفی تیاتر این مدیریت برگزارشد.
دراین گردهمایی ابتدا کلیپی از استان وظرفیتهای اقتصادی وتصاویری از شعب و مدیریت به نمایش در آمد وبعداز آن .
خوش آمد گویی و گزارش مدیر شعب استان در همایش روسای شعب
دراین گردهمایی علی کمالی مدیرشعب استان ضمن تقدیروتشکر حضور مدیرعامل وهیات همراه دراستان هرمزگان را باعث ایجاد دلگرمی روسای شعب وپرسنل این مدیریت بیان نمود.
کمالی پس ازارایه توضیحاتی در خصوص استان و ظرفیتها وموقعیتهای اقتصادی و استراتژیکی این استان به بیان گزارشی از عملکرد استان پرداخت.
وی اظهارداشت : این مدیریت با 21شعبه ویک باجه و198 نفر پرسنل ، 4/5درصد ازشعب بانکهای استان رابه خودتخصیص داده است و اکثریت پرسنل این مدیریت را نیروهای جوان وباانگیزه تشکیل می دهند و متوسط سن روسای شعب 36 سال و68درصد پرسنل دارای سابقه خدمت زیر 15 سال می باشندو درزمینه آموزش نیزگفت: 100درصد برنامه آموزشی در دی ماه به اتمام رسیده است واین مدیریت با 21 شعبه کمترین تعدادشعب رادربین بانکهای استان دارد ولی از لحاظ سرانه رتبه اول رادراستان به خوداحتصاص داده ایم.

عملکرد جذب منابع درسال 93 اززبان مدیرشعب استان
کل مبلغ جذب شده بانکهای استان 7100 میلیاردریال می باشد که سهم بانک مسکن 1534معادل 22درصد می باشد که رتبه اول رابه لحاظ مبلغ و از لحاظ درصد بعد از بانک رفاه قرار داریم واین حاصل تلاش چشمگیر پرسنل این استان در جذب منابع می باشد.
وی در مقایسه 30ماهه دوران عملکردمدیریت خود بیان داشت: منابع این مدیریت دراستان از 7درصد به 2/9درصد افزایش داشته است..
کمالی همچنین گفت: عملکرد سالجاری با34درصد رشد منابع 1600میلیارد ریال می باشد که موفق شده ایم 108درصد هدف را محقق سازیمورشد شعب بصورت متوازن می باشد. و 85 درصد منابع مدیریت در مرکز استان و15درصد بقیه در شهرستانها متمرکزمی باشندوبه این علت اولویت رابا بازسازی وزیباسازی شعب مراکز استان و مکانهایی که ظرفیت وپتانسیل بالاتری دارند قراردادهایم .
علی کمالی ترکیب منابع مدیریت را 1135میلیارد منابع صفردرصدی پایدار( 18%) اعلام که بین مدیریتهای هم درجه بیشترین منابع راداریم ودربین کل مدیریتها از لحاظ مانده رتبه پنجم را داریم وبهای تمام شده پولراطبق آخرین گزارش 1/18 درصد اعلام نمود.
درادامه کمالی به تشریح وضعیت مطالبات معوق پرداخت وگفت: مانده مطالبات معوق 2/1درصداست ورتبه اول را دربین مدیریتهای هم درجه و رتبه سوم رادربین مدیریتهای کشور داریم .
کمالی در ادامه سخنان خود وضعیت مدیریت رادر تقسیط واحدعایطرح مهر بیان وافزود:50درصد پروژه های ساخت راتقسیط نموده ایم واز 17635واحد که بصورت هدف تا پایان سالجاری مشخص گردیده تعداد14875واحدتا 21بهمن ماه سالجاری تقسیط گردیده تا پایان سال بابرنامه ریزی انجام شده این هدف محقق خواهدشدو دوشعبه این مدیریت دراین خصوص بالای 95درصد قسط بندی را داشته اند.
ایشان همچنین گزارشی از آمار ضمانت های صادره ورتبه نخست دربین مدیریتهای هم درجه وعملکردی از پوزهای فروشگاهی رابیان داشتند.
مدیرشعب هرمزگان درپایان سخنان خود اهم اقدامات انجام شده دردستیابی به این اهداف ونتایج راتوسعه وتجهیز وبهسازی فضای شعب در کمترین زمان وبه حداقل رساندن هزینه ها وانجام تعمیرات بصورت امانی واستفاده از تیم مهندسی مدیریت ،سازماندهی مجدد دربخش منابع انسانی ،مشارکت وهمراهی آحادپرسنل، تشکیل تیم ویژه وصول مطالبات و راه اندازی سامانه بازاریابی در خصوص ثبت مبالغ جذب روزانه توسط پرسنل بیان کرد.
نقطه نظرات روسای شعبمنتخب
درادا مه پنج تن از روسای شعب مرکزی ،بلوارامام ، بلوار جمهوری ، پارسیان وبستک به نمایندگی از روسای شعب استان به بیان نقطه نظرات ، پیشنهادات خود در بخش جذب منابع ، اعتبارات ، وصول مطالبات پرداختند که اهم موارد مطرح شده ایجادرقابت سالم بین کارکنان درجهت توسعه منابع صفردرصدی، امکان مدیریت حسابهای مشتریان خاص توسط سیستم ونظارت سیستمی بروی حسابهای این مشتریان ، روان سازی افتتاح حسابهای جاری وآنی کردن استعلام حسابجاری ،امکان پرداخت تسهیلات درقالب مرابحه، افزایش سقف تسهیلات خرید مطب واجاره به شرط تملیک ، افزایش سقف کارت اعتباری تاسقف یکصدمیلیون ریال ،افزایش سقف تسهیلات جعاله تاسقف 150میلیون ریال ، تدابیری درجهت کوتاه نمودن مراحل و مدت زمان اخذ گزارش گواهی مالیاتی ،امکان برقراری حواله منظم در سیستم چهارسپرده ،امکان ثبت کارمزد ها بصورت اتواتیک درجهت کاهش حجم کارشعب وتحقق 100درصدی آن در سیستم"mcds"،درجهت صرفه جویی دروقت وکاهش صدور اسناد امکان فسخ انتقالی حساب در"mcds" و انتقال به حساب چهارسپرده،امکان پرداخت تسهیلات مشارکت بروی زمینهای شهرستانهای فاقد سند مانند پارسیان بااخذ سند پشتوانه
بیان نکات نظارتی رییس اداره کل بازرسی
درادامه و پس از سخنان پنج رییس شعبه این مدیریت، نقابدوست رییس اداره کل بازرسی نکات نظارتی را در جهت رسیدن در سایه قانون ومقررات و حفظ سلامت به اهداف بانک را بیان داشت که اهم این موارد شامل درک واحساس حضور رییس شعبه و نظارت اودر شعبه توسط پرسنل،کنترل روابط پرسنل با مشتریان توسط رییس شعبه ،جدی گرفتن نکات نظارتی که از طریق بخشنامه ها وابلاغیه ها اعلام می گردد، پیگیری جدی کسری سند در دسته بندی اسناد وعلی الخصوص اسناد بدهکار،کنترل اصالت چکهای مشتریان درخصوص عدم جعلی بودن آن والزام داشتن دستور پرداخت قبل از پرداخت وجه چک ،نگهداری صحیح کارتهای صادره مشتریان وتسریع در ارسال آن
بیانات دکتر بت شکن در گردهمایی روسای شعب هرمزگان
مدیرعامل بانک دراین همایش ضمن ابرازخرسندی از حضور دراستان هرمزگان از عملکرد خوب ودرخشان مدیریت منطقه تشکر کرد وبیان داشت:
کلیه اعضا هیات مدیره از عملکرد خوب این مدیریت سپاسگزاری کرده واین مدیریت را باتوجه به تکرارعملکردمناسب درشش ماهه دوم ازحیث عملکرد ورکورد جزی مدیریتهای برتراعلام نمودند.
دکتر بت شکن درادامه سخنان خودافزود: من این موفقیت رابه تک تک پرسنل این مدیریت تبریک گفته واززحمات آنان تشکروقدردانی می کنم وپیام تشکر وقدردانی خودواعضای هیات مدیره رابه تک تک همکاران درکل شعب استان می رسانم .
وی بااشاره به عملکرد 6ماهه ورضایت بخش استان ، با تصویب پاداش ، ازشعبی که بالای 120% اهداف رادر جذب منابع وکاهش مطالبات داشتند با 50ساعت اضافه کار وشعب موفق درجذب بالای120درصد با 40ساعت اضافه کار وپرسنل ستادهم با40ساعت اضافه کاربه شکل مناسب تقدیر نمود.
درادامه دکتر بت شکن با اشاره به این موضوع افزود : عملکردهاوکارکردها نشان می دهدکه پرسنل شعب این استان همه نیروهای خوش فکر وجوان وپرانرژی هستند واستان هرمزگان می تواند یکی ازمراکزویکی ازآن پنجاه شعبه بزرگ "vIp"بانک مسکن درکشور باشدویکی ازمدیریتهایی که استعدادشعب توسعه ای رادارد وامکانات و ظرفیت وفضای آن دراین استان موجود وبه خوبی می تواند ازاین پتانسیل استفاده نماید.
وی بابیان این که بانک مسکن از لحاظ مانده اعتبارات، بزرگترین بانک کشوراست گفت: اگر بخواهیم جایگاه بانک مسکن همچنان ارتقا پیداکندوحفظ شودبایدبا همت بالا وجمع آوری صحیح وجدی اقساط مسکن مهر وتزریق آن به چرخه نقدینگی بانک باید دوباره توان پرداخت تسهیلات را بدست آوریم ..
ایشان افزوند: ماباید باهم هم پیمان شویم تا کارهای جدیدی را برای دولت تدبیر وامید انجام دهیم و اقساط را دریافت وصرف پرداخت تسهیلات جدید نماییم واین چرخه تسهیلات باید عین کنتوربچرخد تابانک مسکن ارتقا پیداکند وبه جایگاه اصلی خودش برسد.
دکتر بت شکن گفت: ماباید کارکرد توسعه ای خودرا تقویت کنیم وخودرابرای فعالیتهای بزرگ عمرانی توسعه ای کشور آماده کنیم وبه بیان مقام معظم رهیری یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی وتوسعه ای کشور بایددرهرمزگان انجام شود وبنابراین باید این استان خودرابرای سرمایه گذاری درخصوص زمینه سازی ، احیا وشهرک سازی بعنوان بزرگترین بانک توسعه وزیرساخت کشور آماده کند.
وی افزود: شعب بانک مسکن هرمزگان می توانند متفاوت عمل نماید ودارای یک ظرفیت بسیار دقیق در متمرکز نمودن کلیه انبوه سازان وپیمانکاران باشند واین امر بزودی وپس از تصویب ساختار آن در هیات مدیره نقطه شروع واستارت آن از این استان زده خواهدشد..
مدیرعامل بااشاره به اینکه ما همیشه در خصوص 4مدل در بانک مسکن صحبت می کنیم اظهارداشت :اولین مدل جذب منابع و همان منابع خرد وپراکنده وارزان قیمت است که تاکید اصلی جدی برروی آن می باشد و خروج این سپرده ها هیچ وقت بانک را دچار مشکل نمی کند.دومین مدل تخصیص منابع و ارایه خدمات به مشتریان هدف در بخش صنعت مسکن وساختمان است مانند شرکت سیمان ، شرکت فولاد در هرمزگان که مرتبط بافعالیتهای بانک می باشدواز جمله دلایل پایین بودن"npl" این استان و نمونه بودن در عملکرد راوارد شدن این مدیریتدربخش مسکن دانست وضروری دانست در ارایه خدمات به شرکتهای فعال اعتباری که منابع صفردرصدی آنها را بتوانیم متمرکز نماییم کوشش جدی تری نماییم..
درادامه مدیرعامل سومین مدل وبازاریابی رابدین شکل بیان نمودند: ما نباید بدنبال مشتری باشیم که ماراانتخاب کندبلکه ماباید خودمان مشتری رانتخاب کنیموبدنبال مشتریان وفاداری که کلیه منابع خودرادبانک متمرکز کند باشیم و سپس بهآنان خدمات ویژه ارایه دهیم ودر جذب چنین مشتریانی باید تک تک کارکنان بازاریابی نمایند..
ایشان در پایان سخنان خود چهارمین مدل را، مدل اقتصادی معرفیو بیان داشت : دراین مدل باید نسبت به قیمت تمام شده پول حساس باشیم که قیمت تمام شده پول وتعادل بین منابع ومصارف دربانک مسکن هرمزگان مناسب است واین جای تبریک دارد.
دکتر بت شکن گفت: لازم است اعتبار سنجی به نحو صحیح صورت پذیرد و خدمات کارمزد محوری به نحو مناسب انجام گردد وباتوجه به ظرفیت استان در بخش ضمانت نامه تلاش بیشتری گردد.
دکتر بت شکن اظهار امیدواری کردبا پیاده سازی این مدلها قطعا این مدیریت به رتبه وجایگاه اول درکشور دست می یابد.
و درآخرین بخش این گردهمایی به یادشهدای اسلام ، مراسم حسنه ونیکو تجلیل از9 همکار فرزند شهید( مرتضی لقمانی ، ابوذر کهوری زیارتی ، مهدی حوت گنج آبادی ، غلامرضا نیک خیز ، شیث شنبدی، سمیه احمدی ، اصغر وامگیر، مصطفی شبانی ) بااهدا لوح و هدایایی توسط دکتر بت شکن و اعضای هیات مدیره انجام گرفت.


بازدید از شعب استان وگفتگوی نزدیک باهمکاران
دکتر بت شکن در دومین روز سفر خود با همراهی اعضای هیات مدیره ومدیران ارشد بانک درپنج گروه اعزامی از شعب مناطق شرق وغرب و شمال و دو گروه در مرکز استان بازدید کردند.
در بخشی از این بازدید که درمرکز استان توسط دکتر بت شکن مدیرعامل بانک و باهمراهی آقاملایی رییس مدیر امور استانها وبازاریابی ،ونقابدوست رییس اداره کل بازرسی ورضاییان رییس اداره کل حوزه مدیریت ومهدوی مدیر امور حراست و از شعب بلوار امام ، گلشهر ، نخل ، غدیر ، رسالت ، مرکزی و دوایر مدیریت صورت گرفت دکتر بت شکن ضمن دیدارنزدیک با کارکنان و مشتریان در جریان آخرین وضعیت عملکردی شعب قرارگرفت وپیرامون ترکیب سپرده ها ، تکریم ارباب رجوع ونحوه سرویس دهی خدمات به مشتریان ، وصول مطالبات ونحوه بازاریابی کارکنان وبهترین محصولات بانک وچگونگی معرفی ان به مشتریان و خدمات بانکداری الکترونیک واطلاعات بانکهای رقیب و نظرات وپیشنهادات آنان به گفت وگو پرداخت.
هیات دیگری متشکل از رحمتیان مشاور مدیر عامل در امور سرمایه انسانی ، اسداله نداف فهمیده مدیر امور مالی و نیک بنیاد سرپرست امور حقوقی ووصول مطالبات بانک ، از شعب پاسداران ، آزادگان ، کمربندی ، سیدجمال ، شهید نظری و بلوار جمهوری بندرعباس بازدید کردند.
لازم به ذکر است سه هییت دیگر بصورت همزمان متشکل از رحیمی انارکی عضو هییت مدیره بانک، ومسعود ایزدی سرپرست اداره کل روابط عمومی ورییس اداره کل رفاه کارکنان ، محمد حسین جوادیان رییس اداره کل امور مدیریتهای استانها، محسن عزیزی عضو هیات مدیره ، قاسمی مدیر امور اعتباری وسرمایه گذاری ، علیرضا بلگوری عضو هیات مدیره ، محمد حسن مرادی سرپرست مدیریت امور طرح وبرنامه از شعب غرب ، شرق وشمال استان در شهرستانها بازدید کردند.

پنل مدیرعامل واعضای هیات مدیره ومدیران ارشد بانک در مدیریت هرمزگان ومصوبات این پنل
جلسه ای باحضور مدیرعامل بانک ، اعضای هیات مدیره ومدیران ارشد بانک و مدیر شعب ومعاونین ومسیول حراست استان دردومین روز سفر مدیرعامل به استان هرمزگان شکل گرفت
درشروع جلسه دکتر بت شکن این مدیریت را دربین مدیریتهای شبکه بانکی بعنوان یک مدل معرفی نمود و اظهار داشت در بازدید از شعب ، همه پرسنل وروسای شعب سرزنده وباا نگیزه و عموما اهدا ف وعملکردهای تبیینی آنها متناسب با اهداف تعیین شده بانک بود ..
دکتر بت شکن در ادامه سخنان خود گفت: در بازدید ازشعب ، سه خواسته رابرای شعب درکنار هم قرار دادیم وآن :
( 1000+20+0 ) مبنایی است که برای شعب تعریف کردیم که 1000یعنی رشد سپرده ها حداقل 1000میلیاردریال و 20یعنی 20% سپرده ها صفر درصدی باشد و صفر یعنی( npl) شعب معادل صفر باشد که دراینجا این استعدادوجوددارد.
د رادامه جلسه مدیر شعب استان علی کمالی و معاونین پیشنهادات و درخواستهای خودر ا که در جهت ارتقا جایگاه مدیریت بود رابیان داشتند و پس از آن اعضا هیات مدیره هریک نتایج سفر خود را ارایه نمودند که پس از جمع بندی اهم مصوبات این جلسه:
*مقرر گردید دوشعبه جدید التاسیس غدیر و رسالت بندرعباس بادرجه 5 به صورت خاص از طریق اداره امور مدیریتهای شعب ارتقای درجه یابند.
*درخصوص باز سازی شعب امکان اعطای اعتبار دراین بخش وجوددارد ومی بایست نسبت به شروع عملیات بازسازی ( شعب مرکزی و بلوار جمهوری و پاسداران بندرعباس )تا قبل از پایان سال اقدام و مراتب با مرکز مکاتبه گردد.
*مکاتبات اخذ مجوز خرید و ساخت زمین درنظر گرفته شده برای جابجایی شعبه بندر خمیر و نیز شعبه بستک تاپایان سال آینده اقدام گردد.(امکان انجام جابجایی دو شعبه بدلیل عدم تغییر آدرس بدون مجوز بانک مرکزی وجود دارد.)
*درخصوص ساخت شعبه در زمین محل باجه مسکن وشهرسازی با شرکت سرمایه گذاری جنوب جهت بازدید از محل هماهنگی گردد.
*نسبت به تهیه و ارسال طرح توجیهی عملیاتی و اقتصادی اخذ زمین و احداث شعبه در بندر شهید رجایی استان ، جهت بررسی توسط آقایان مرتضایی و آقاملایی اقدام گردد.
*مصوب گردید یک دستگاه خودرو سوزوکی طی هفته آینده به مدیریت هرمزگان اختصاص یابد.
*طرح ایجاد دایره وصول مطالبات توسط آقای مرادی و اداره طرح برنامه در حال بررسی و تا پایان سال اعلام می گردد.
*باتوجه به اینکه طی سال آینده 3 یا 4 بسته در بخش سیاستهای اعتباری ابلاغ خواهد شود، می بایست کلیه نظرات و پیشنهادات مدیریت هرمزگان در این بخش، بخصوص در بحث متناسب سازی نرخ سود تسهیلات و نیز ضوابط و نحوه صدور ضمانت نامه های گمرکی در شعبه بندر لنگه تاقبل از پایان سال جاری به مرکز اعلام گردد.
*بررسی لازم در خصوص افتتاح باجه و شعبه در شهر جناح ، کنگ و سیریک از توابع شهرستانهای بستک ، بندر لنگه و میناب توسط جناب آقای آقاملایی انجام و مراتب اعلام گردد.
*بازسازی شعبه رودان( باتوجه به ظرفیتهای کشاورزی منطقه و نیز حضور پرسنل خوب دراین شعبه ) توسط مدیریت هرمزگان در دستور کار قرار گیرد.
* تعداد دو دستگاه خودپرداز جدید به مدیریت هرمزگان اختصاص و ارسال ومقرر گردید تعداد 5 فقره دستگاه کارتخوان بی سیم به مدیریت هرمزگان اختصاص یابد.
اهداف عملیاتی تعیین شده توسط مدیر عامل درخصوص عملکرد مدیریت هرمزگان
کسب رتبه اول دربین مدیریتهای هم درجه در ارزیابی عملکرد سال 1393، و اهداف تعیین شده درسال 94 شامل ارتقا وکسب رتبه چهارم دربین بانکهای استان هرمزگان از لحاظ مانده منابع ، رسیدن مانده منابع 5 شعبه استان به بالای 1000میلیارد ریال ( شعب بلوار امام ، گلشهر ، نخل و خلیج فارس بندرعباس )، تبدیل شعبه مرکزی بندرعباس به شعبه توسعه ای - سرمایه ای
لازم به ذکر است مدیر عامل بانک دکتر بت شکن واعضا هیات مدیره در صبح روز سوم سفرخود جهت بازدید از شعب قشم عزیمت نمودند.از شهرستان بندرعباس به این منطقه

 

آخرین بروزرسانی 1397/10/3