مدیران اسبق استان مدیران اسبق استان

  مرحوم حاج مسیب مشهدی شهرضایی اولین سرپرست استان هرمزگان

     
  آغاز خدمت :             تیرماه 1376
 پایان خدمت :         شهریورماه 1380
***********************************************88 

 جناب آقای فیروز رحیمی  دومین سرپرست استان هرمزگان


آغاز خدمت :              شهریور ماه1380
پایان خدمت :              شهریور ماه1383
************************************************* 

 جناب آقای ابراهیم سعید  سومین مدیر شعب استان هرمزگان


آغاز خدمت :       شهریور ماه 1383
پایان خدمت :                تیرماه 1387
 *********************************************

جناب آقای احمد علی شیرزاد چهارمین مدیر شعب استان هرمزگان


آغاز مدیریت :                         مرداد ماه 1387
پایان مدیریت (بازنشستگی ) :      مردادماه 1391