مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه،ابزار کار وماشین آلات مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه،ابزار کار وماشین آلات

  • درخواست کتبی متقاضی 
  • مجوز فعالیت متقاضی ( ضمنا اگر جواز کسب متقاضی تسهیلات با رضایت شریک دارای اعتبار می باشد ، اخذ موافقت از شریک جهت اعطای تسهیلات الزامی است .) 
  • ارایه مدارک احراز هویت 

تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده ( جهت اشخاص حقیقی ) 

تصویر اساسنامه یا شرکتنامه و یک نسخه روز نامه رسمی جمهوری اسامی ایران که آگهی ثبت شرکت و اسامی صاحبان امضای مجاز که آخرین تغییرات در آن منعکس شده باشد ( جهت اشخاص حقوقی ) 

  • تکمیل پرسشنامه و برگ اطلاعات اعتباری 
  • تصویر سند مالکیت ملک مورد معرفی ( وثیقه غیرمنقول ) 
  • پیش فاکتور کالای مورد نظر به نام متقاضی و فاکتور اصلی به نام بانک 
  • بیمه نامه کالا به نام بانک به هزینه متقاضی 
  • گزارش ارزیابی وثایق غیر منقول