تازه های اخبار تازه های اخبار

« برگزاري مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهربا رويكرد بهره وري، توليد دوباره ثروت »

مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهر طي 2 روز و به صورت منظم با حضور مسؤولين مديريت شعب استان ، تعدادي از كارشناسان مديريت و مسؤولين شعب در محل مديريت شعب استان برگزار گرديد.

« به نام خدا»

« برگزاري مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهربا رويكرد بهره وري، توليد دوباره ثروت »

     مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهر طي 2 روز  و به صورت منظم با حضور مسؤولين مديريت شعب استان ، تعدادي از كارشناسان مديريت و مسؤولين شعب  در محل مديريت  شعب استان  برگزار گرديد.

      در اين جلسات به بررسي و تجزيه و تحليل آماري شاخص هاي ارزيابي عملكرد شعب در شش ماهه نخست سال پرداخته شد ونقاط  قوت و ضعف شعب  مورد بررسي قرار گرفت و رؤساي شعب برنامه هاي خود را براي ماه هاي باقي مانده تا پايان سال و به منظور پوشش نواقص و جبران كاستي ها ارائه نمودند .

      مهدي جمالوندي معاون مالي و فناوري اطلاعات مديريت شعب استان بوشهر با بررسي دقيق و  آسيب شناسي عملكرد تك به تك شعب گفت: بايد به صورت علمي روي شاخص ها كار شود و براي جزء به جزء شاخص ها برنامه داشته باشيم و از نقاط قوت استفاده كنيم و به صورت متوازن در راستاي اهداف بانك  با برنامه و هماهنگ با سياست هاي بانك و به صورت روزآمد پيش برويم.

      ايشان  افزود: مي بايست به درستي از همكاران استفاده شود و با تقسيم كار صحيح  و مشاركت همگاني با برنامه ريزي و ايجاد انگيزه و حساسيت و با استفاده از ابزارهاي تشويقي به جلو حركت كنيم. وي خواستار مشاركت تمام همكاران شد و افزود: بايد همگي با هم عهد و پيمان ببنديم و با هم تلاش كنيم و با صرفه جويي و كاهش هزينه ها بدنبال سودآوري باشيم و درآمدزايي نماييم.

      جمالوندي  تاكيد فراواني بر جذب منابع صفر درصدي و ارزان قيمت، وصول مطالبات، كاهش هزينه هاي عملياتي، خدمات كارمزد محور، كنترل و نظارت، اعتبار سنجي دقيق، پولشويي، صدورانواع ضمانت نامه هاي بانكي، آموزش ضمن خدمت، بهاي تمام شده پول و... داشتند. 

آخرین بروزرسانی 1398/8/20