اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

مدیر شعب استان سمنان
تلفن : 023-33334680
نمابر : 023-33326791
آدرس پستی : سمنان- بلوار هفده شهریور-جنب بیمه خدمات درمانی

معاون شعب استان سمنان
آدرس پستی : سمنان- بلوار هفده شهریور-جنب بیمه خدمات درمانی
تلفن : 023-33336282
نمابر : 023-33336282